Do srede, 5. oktobra, se še zbirajo podpisi - če ga še niste oddali, storite to. (foto: SDS)

O tem, kako sta krščanska drža ter aktivno državljanstvo tesno povezana, verjetno ni potrebno posebej razpravljati. Lahko pa danes in še prve tri dni naslednjega tedna storimo pomemben korak, če ga še nismo. 

Do vključno srede, 5. oktobra, se namreč še zbirajo podpisi za razpis trojnega zakonodajnega referenduma, ki bi lahko preprečil uveljavitev treh škodljivih zakonov: o RTV, širjenju birokracije ter odlogu (dolgoročno pa ukinjanju) dolgotrajne oskrbe. Za vsako od referendumskih pobud je potrebno zbrati najmanj 40 tisoč podpisov, to pa je šele pogoj, da se referendum sploh razpiše. Če podpisi ne bodo zbrani, bo pot do morebitnih sprememb zakona zaprta.

Zato je že vaš podpis zelo pomemben, da se bo na referendumu lahko odločalo o nekaterih nečednih dejanjih sedanje oblasti, ki bi rada razširila lovke birokracije, spolitizirala RTV Slovenija ter dolgoročno ukinila dolgotrajno oskrbo, projekt, za katerega so se mnogi prizadevali dolga leta, Golobova koalicija pa ga ukinja tako rekoč čez noč.  

PROTI bohotenju birokracije! 

Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije nepremišljeno povečuje število ministrstev iz 17 na 20, kar posledično pomeni višje stroške in breme za davkoplačevalke in davkoplačevalce.  

Zakaj je potrebno nasprotovati takšnemu zakonu? Predvsem zato, ker smiselnih zaokrožitev področij po spremembi zakona ni.  Smiselno bi bilo kvečjemu krčenje števila ministrstev, ne pa povečevanje. Iz predloga zakona in iz javnih objav ob tem, kdo vse bi zasedel ministrske funkcije na novoustanovljenih resorjih, je jasno le, da je treba neizvoljenim politikom zagotoviti dobro plačana delovna mesta. Predlagano število ministrstev tudi ne sledi mednarodni ureditvi držav, ki so navedene v obrazložitvi zakona. Prav tako ne prinaša učinkovitosti, temveč le večjo možnost nastanka nesoglasij, prav tako še več birokracije v državi, ki se že tako ali tako duši pod grmado različnih predpisov.  

Prav tako je zakon na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora sporen z vidika pravne varnosti. Dejstvo je tudi, da povečano število ministrstev in umetno deljeni resorji ne bodo pripomogli k učinkovitemu, operativnemu in odgovornemu delu vlade. 

PROTI politizaciji RTV! 

Bistvena sprememba zakona o RTV Slovenija je predvsem razrešitev članov obstoječega programskega in nadzornega sveta ter uvajanje enotnega organa upravljanja in nadzora – Sveta RTV Slovenija. Torej sistem, kot smo ga že poznali v preteklosti, ko je navidezna civilna družba upravljala RTV preko korporativnega sistema in ko je ta organ vodil politik, nekdanji predsednik SD. Kot je znano, je prav takšen »nepolitični« Svet RTV že v devetdesetih letih kar dvakrat nezakonito in iz političnih razlogov razrešil generalnega direktorja RTVS Žarka Petana.  

Pri spremembi zakona o vladi je torej edini namen takojšen prevzem organov upravljanja RTV Slovenija in s tem podreditev javnega zavoda RTV Slovenija vladajoči politiki. Veliko moč odločanja na RTV bi dobile nevladne organizacije, ki nimajo z RTV ničesar skupnega, s spremembami zakona pa bi ukinili, da bi v organih RTV sodelovali predstavniki poslušalcev in gledalcev, torej tisti, ki »prispevek RTV« financiramo. 

Zakaj torej nasprotovati takšnemu zakonu? Ker nepremišljeno uvaja nov organ upravljanja in nadzora, ki pod krinko depolitizacije ukinja programski in nadzorni svet, ki zagotavlja nepristranskost in uravnoteženost; ker se s sprejemom zakona po nujnem postopku onemogoča javnosti in zainteresiranim deležnikom, da dajejo svoja stališča, ideje, predloge in pobude, s tem pa zlorablja postopek za doseganje političnih ciljev vladajoče koalicije, ki skupaj z nekaterimi sindikati že dalj časa načrtuje politični prevzem javnega zavoda RTV Slovenija, ker s tem ne zagotavlja spoštovanja načela resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij in ker ne zagotavlja spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva, načela uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma.  Novi zakon o RTV torej omenjeni javni zavod pod krinko politizira in ne obratno! 

PROTI ukinitvi dolgotrajne oskrbe! 

Zakon o dolgotrajni oskrbi je bil konec leta 2021 po več kot dvajsetih (!) letih končno sprejet. Gre pa za zakon, ki ureja področje dolgotrajne oskrbe, z zagotavljanjem pogojev za dostopno, kakovostno in varno obravnavo odraslih oseb, ki zaradi bolezni, starosti, poškodb ali invalidnosti ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase. Zakon o dolgotrajni oskrbi vsem državljanom prinaša upanje, da v starosti ne bodo ostali sami in brez zdravstvene oskrbe ter pomoči. 

Sedanja vlada pod vodstvom Roberta Goloba pa želi uveljavitev zakona zamakniti za eno leto, s tem pa bi ukinili tudi reševanje težav na področju dolgotrajne oskrbe. Navedbe vladajoče stranke, da bodo oskrbnine zaradi napovedanega referenduma višje, ne držijo. Gre za navadno zastraševanje! 

Zakaj nasprotovati zamiku uveljavitve zakona? Ker bi to ogrozilo izplačilo nepovratnih sredstev v višini 1,5 milijarde evrov! Prav tako pa bi spremembe in dopolnitve zakona o dolgotrajni oskrbi ukinile vzpostavitev enotne vstopne točke, s čimer bi se še bolj centralizirale informacije s področja zdravstva, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe ter se postopki za opravičence naredijo čim preprostejše. Te spremembe, ki jih pripravlja vlada, bi ukinile bi uvedbo enotne ocene upravičenosti z namenom, da se poenoti način ocenjevanja in da posledično upravičenci s primerljivimi potrebami dostopajo do primerljivih pravic; ukinja se uvedba novih storitev, da bi upravičenci v vseh okoljih lahko dostopali do primerljivih storitev in da se zagotovijo tudi storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter storitve e-oskrbe. Spremembe zakona bodo ukinile vzpostavitev učinkovitega nadzora kakovosti in varnosti storitev dolgotrajne oskrbe, kar pomeni, da posameznik za potrebne storitve plača manj, načrtovano pa je tudi zmanjšanje finančnih obremenitev za lokalne skupnosti.  

Prav tako bodo te spremembe ukinile izboljšanje načrtovanja, upravljanja in zagotavljanja kakovosti, varnosti in učinkovitosti opravljanja dolgotrajne oskrbe kot javne službe. Ukinile bodo opravljanje načrtovanja, upravljanja in zagotavljanja kakovosti, varnosti in učinkovitosti opravljanja dolgotrajne oskrbe kot javne službe ter možnost, da upravičenec ob ustrezni pomoči čim dlje ostane v domačem okolju. Skrb za starejše namreč ni samo naša dolžnost, ampak je tudi izraz družbene razvitosti, odgovornosti in empatije. Je odraz spoštovanja do ljudi, ki so skrbeli za razvoj te države, ki so delali in ki so gradili Slovenijo. 

POMEMBNO: Kako oddati podpis podpore za razpis referenduma? 

Izpolnjen in na upravni enoti ali krajevnem uradu podpisan in overjen obrazec pošljite na naslov Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana ali pa ga pustite na stojnici Občinskega odbora SDS pred upravno enoto ali krajevnim uradom. Podporo referendumskim pobudam lahko oddate tudi preko e-Uprave z digitalnim potrdilom. 

Najbolj enostavno je, da se v času uradnih ur na izpostavi Upravne enote (UE) oglasite pri stojnici SDS, tam prevzamete obrazec, ga izpolnite in ga nato overovite na sami UE. S seboj imejte osebni dokument. Nato izpolnjen in s strani UE potrjen obrazec vrnete na stojnico. Ne bo vam vzelo veliko časa. In kot rečeno: podpis lahko oddate tudi digitalno preko e-uprave.  

Torej, da ponovimo:  

  1.  Obrazec lahko podpišemo osebno na kateri koli upravni enoti  Za podpis podpore referendumom potrebujemo obrazce, ki so dosegljivi na spletni strani upravnih enot, od koder si jih lahko natisnemo. Obrazce lahko poiščemo tudi na stojnicah ob upravnih enotah ali krajevnih uradih, kjer so navzoči tudi aktivisti, ki zbirajo podpise.  Pomembno pri izpolnjevanju obrazcev je, da s tiskanimi črkami izpolnimo osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva in stalno prebivališče). Obrazec moramo nujno podpisati šele na upravni enoti / krajevnem uradu pred uradno osebo. V primeru, da obrazca ne podpišemo pred uradno osebo, bo naš podpis neveljaven. Ob podpisu potrebujemo tudi svojo veljavno javno listino (osebna izkaznica / potni list / vozniško dovoljenje / maloobmejna prepustnica / orožna listina).  Naročanje na nobeni upravni enoti za ta namen ni potrebno. Izpolnjeni in na upravni enoti podpisani obrazec nato izročimo zbiralcem na stojnici, če teh ni, pa obrazec pošljemo po pošti na naslov: Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana        2. Podpišemo lahko elektronsko prek e-Uprave Za podpis podpore prek e-Uprave kliknimo le na ustrezne povezave, ki nas bodo pripeljale neposredno na stran za podpis referendumske pobude. Pogoj za podpis prek e-Uprave je digitalno potrdilo (SIGEN-CA, POŠTA CA, AC NLB in Halcom CA).         3. Prebivališče v tujini / volivci v bolnišnicah, DSO in zavodih za invalidne osebe / bolni in invalidi Volivke in volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini brez digitalnega potrdila lahko svoj podpis oddajo n  Volivke in volivci v bolnišnicah, domovih za starejše občane ali zavodih za invalidne osebe brez digitalnega potrdila lahko referendumsko pobudo podpišejo pri posebej za to pooblaščeni osebi organa oz. zavoda. Bolni in invalidi, ki ne morejo na upravno enoto in nimajo digitalnega podpisa, lahko zahtevo za obisk na domu upravni enoti sporočijo po telefonu oziroma prek elektronske pošte ali navadne pošte. V zahtevi je treba navesti svoje osebne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti pred upravnim organom. Uradna oseba jih bo obiskala na zahtevo, invalidnosti ali bolezni ni treba dokazovati. Upravni organ bo prosilca po telefonu obvestil o obisku uradne osebe na domu. 
    Zahvaljujemo se vam za vaš podpis, saj lahko le z referendumi preprečimo sprejem škodljivih zakonov. Vsak glas šteje!

C. R.