Vatikan (foto: Alex Proimos / Wikipedia)

V ponedeljek, 14. februarja 2022, je z motuproprijem Fidem servare papež Frančišek spremenil notranjo strukturo Kongregacije za nauk vere tako, da ločuje odgovorne doktrinalnega in disciplinskega oddelka.

APOSTOLSKO PISMO
V OBLIKI MOTUPROPRIJA
PAPEŽA FRANČIŠKA

Fidem servare
S KATERIM SE SPREMINJA NOTRANJA STRUKTURA KONGREGACIJE ZA NAUK VERE

»Ohraniti vero« (prim. 2 Tim 4,7) je glavna naloga in tudi osnovno merilo, ki mu je treba slediti v življenju Cerkve. Kongregacija za nauk vere je prevzela odgovornost za to pomembno obveznost s prevzemanjem tako doktrinalnih kot disciplinarnih pristojnosti, kakor so jih ji dodelili moji častitljivi predhodniki.

Sedanjo ureditev Kongregacije sta določila sv. Pavel VI., ki je z motuproprijem Integrae Servandae spremenil ime dikasterij v »Kongregacijo za nauk vere«, in sv. Janez Pavel II., ki je v Apostolski konstituciji Pastor Bonus natančno določil njene pristojnosti.

Glede na izkušnje, ki so v tem času dozorele v Kongregaciji na različnih področjih dela, in potrebo po tem, da bi ji dali primernejšo zasnovo za izpolnjevanje njenih lastnih dolžnosti, se mi je zdelo primerno določiti, kar sledi:

1. Kongregacija za nauk vere vključuje dva oddelka, doktrinalnega in disciplinskega; vsakega koordinira tajnik, ki pomaga prefektu na specifičnem področju svoje pristojnosti, ob sodelovanju podtajnika in ustreznih vodij uradov.

2. Doktrinarni oddelek se preko Urada za nauk  ukvarja z zadevami, ki so povezane s pospeševanjem in varovanjem vere in morale. Poleg tega podpira študije, ki so usmerjeni v večanje umevanja in posredovanja vere v službi evangelizacije, da bi njena luč postala merilo za razumevanje smisla bivanja, še zlasti ob vprašanjih, ki jih postavljata napredek znanosti in razvoj družbe.

Kar zadeva vero in nravnost oddelek opravlja pregled dokumentov, ki jih morajo objaviti drugi dikasteriji Rimske kurije, kakor tudi spisov in mnenj, ki se zdijo problematični za pravo vero, ko spodbuja dialog z njihovimi avtorji in predlaga ustrezna sredstva, ki jih je treba predložiti v skladu s pravili Agendi ratio in doctrinarum examine.

Temu oddelku je zaupana naloga preučevanja vprašanj, ki so povezana z osebnimi ordinariati, ustanovljenimi po Apostolski konstituciji Anglicanorum Coetibus.

V doktrinalni oddelek spada urad za zakonsko zvezo, ki je bil ustanovljen, da proučuje, kar je po zakonu in kaj je v resnici to, kar zadeva »privilegium fidei«.

3. Disciplinski oddelek preko disciplinskega urada obravnava kazniva dejanja, ki so pridržana Kongregaciji in jih ta obravnava preko pristojnosti Vrhovnega apostolskega sodišča, ki je bilo tam ustanovljeno. Njegova naloga je pripraviti in izdelati postopke, ki jih predvidevajo kanonske norme, da Kongregacija po svojih različnih instancah (prefekt, tajnik, pravdnik, zbor, redna seja, kolegij za obravnavo pritožb v materiji delicta graviora), lahko pospešuje pravo sodno izvajanje.

V ta namen oddelek spodbuja primerne formativne pobude, ki jih Kongregacija ponuja ordinarijem in pravnim delavcem, da bi pospeševali pravilno razumevanje in uporabo kanonskih predpisov, ki se nanašajo na njihovo področje pristojnosti.

4. Kongregacija za nauk vere ima tekoči arhiv za varovanje in pregledovanje dokumentov, ki upravlja tudi zgodovinske arhive starodavnih kongregacij Svetega oficija in Indeksa.

Kar je določeno s tem Apostolskim pismom v obliki Motuproprija, ukazujem, da ima trdno in stalno veljavo kljub vsemu nasprotnemu, četudi bi bilo vredno posebne omembe, in naj se razglasi z objavo v L’Osservatore Romano, ter stopi v veljavo 14. februarja 2022 ter se potem objavi v uradnem komentarju Acta Apostolicae Sedis.

V Rimu, pri sv. Petru, 11. februarja leta 2022, na god Blažene Lurške Matere Božje , v devetem letu pontifikata.

FRANČIŠEK

Vir: Vatican News – slovenska redakcija